โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project )

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน ดังนั้นศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใคร่เชิญชวนคณะต่างๆร่วมเสนอโครงการโดยมีconceptและแนวทางการจัดโครงการ ดังนี้

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวข้อการฝึกอบรม: กาจัดสวนถาดและการออกแบบสวนขนาดย่อม
เจ้าของโครงการ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่จัดอบรม: 3-4 มีนาคม 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.00 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร: คุณแดง พันธ์ชัย ,คุณทัปภาชน์ เพ็ญสุภา
สถานที่จัดอบรม :
I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14 ชั้น 3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
ค่าลงทะเบียน:

รับจำนวน 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 32 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: เทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมสันทนาการขั้นเทพ
เจ้าของโครงการ: วิชาศึกษาทั่วไป
วันที่จัดอบรม: 3-4 มีนาคม 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.30 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร: อาจารย์ทองมวล เจ๊ฟฟรี
สถานที่จัดอบรม :
ห้อง 13209 อาคาร 13
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
ค่าลงทะเบียน:

รับจำนวน 60 คน ลงทะเบียนแล้ว 34 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: SolidCAM Course Overview
เจ้าของโครงการ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่จัดอบรม: 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.00 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร:
อ.สมเดช อิงคะวะระ (ค.อ.ม.) วิศวกรรมการผลิต ม.ราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา
อ.ธฏษธรรมช์ ลาสภา (ค.อ.ม.) ม.ราชภัฏสกลนคร
ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ (ป.ร.ด.) วิศวกรรมอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสกลนคร
สถานที่จัดอบรม :
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
-
ค่าลงทะเบียน:
ฟรี
รับจำนวน 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 29 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครามสร้างสี คนสร้างสรรค์
เจ้าของโครงการ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่จัดอบรม: 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.00 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร: คุณนันทพงษ์ ทิมฉิมพลี รองประธานกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) เจ้าของธุรกิจลานคามภูไทสกลนคร
สถานที่จัดอบรม :
ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ และเก็บค่าวัสดุ และเสื้อยืด สำหรับมัดย้อม (โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ระบุขนาดเสื้อ ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) คนละ 100 บาท ซึ่งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคราม การเตรียมน้ำย้อมจากคราม การออกแบบลายมัดย้อม และการย้อมคราม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองมัดย้อมผ้าเช็ดหน้าคนละ 1 ผืน และเสื้อยืด คนละ 1 ตัว
แจ้งขนาดเสื้อ
ค่าลงทะเบียน:
100 บาท/คน(ค่าเสื้อ) ชำระในวันจัดโครงการ
รับจำนวน 30 คน ลงทะเบียนแล้ว 30 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: การตัดแต่งขนสุนัขเพือการประกอบการ
เจ้าของโครงการ: เทคโนโลยีการเกษตร
วันที่จัดอบรม: 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.00 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร: น.ส.เพ็ญประภา บุตรเพ็ง (ปวท.ร.ร.พานิชยการพังโคน)
สถานที่จัดอบรม :
AG.201 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
-
ค่าลงทะเบียน:
ฟรี
รับจำนวน 20 คน ลงทะเบียนแล้ว 20 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: การทำผ้ามัดย้อมครามและการประดิษฐ์สินค้าที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมคราม
เจ้าของโครงการ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่จัดอบรม: 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 12 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.00 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร:
1.นายปราชญ์ นิยมค้า
2.นายเจษฎา ดัลยาบาล
3.นายอำนาจ สุนาพรม
สถานที่จัดอบรม :
1.สนามหญ้า อาคาร 3 กิจกรรม
2. ประดิษฐ์ใต้อาคาร 327 คณะมนุษย์ฯ
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
-
ค่าลงทะเบียน:
100 บาท/คน ชำระในวันจัดโครงการ
รับจำนวน 20 คน ลงทะเบียนแล้ว 21 คน

หัวข้อการฝึกอบรม: การเปิดร้านค้าออนไลน์ พร้อมเทคนิคขั้นเทพ
เจ้าของโครงการ: วิทยาการจัดการ
วันที่จัดอบรม: 24 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาจัดอบรม: 6 ชั่วโมง
เริ่มตั้งเวลา: 08.30 ถึงเวลา: 16.30 น.
ประจำปีการศึกษา: 2/60
วิทยากร: พงศกร ภูแสนคำ
สถานที่จัดอบรม :
ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10
เงื่อนไขและอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม:
1. สมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูง ที่มีหน่วยความจำ 2-4 GB. มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือ 5-10 GB รุ่นแนะนำ คือ iPhone 6 ขึ้นไป หรือ Samsung Galaxy A5, J5 ขึ้นไปหรือยี่ห้อเทียบเคียงราคา 8 พันบาทขึ้นไป
2. มีบัญชีใช้งานอีเมลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน เช่น Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo
3. มีบัญชีใช้งานโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ Facebook, Line, YouTube, Instagram ก่อนเข้าอบรม
4. รูปภาพสินค้า จำนวน 5-10 ชิ้น ชิ้นละประมาน 3-5 รูป (ถ่ายภาพสินค้า ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง เป็นต้น)
ค่าลงทะเบียน:
ฟรี
รับจำนวน 80 คน ลงทะเบียนแล้ว 80 คน


Privacy Policy | facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025